IPV law

    Irida PANGO-VERMEERSCH

 

      Cabinet d'avocat - Advocatenkantoor - Law firm

    

Onthaal – Welkom op ons website

 

Wij leven in een maatschappij in volle ontwikkeling en worden geconfronteerd met een immer veranderend wettelijk kader. IPV laat uw rechten gelden en vindt spoedig de efficiënte en duurzame oplossingen aan al uw juridische problemen.

 

 

ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK

 

IPV law is een veelzijdig advocatenkantoor. Dit betekent dat wij u kunnen helpen in verschillende materies (vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht, familierecht, vastgoedrecht, handelsrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht, erfenisrecht). Algemene advocatenkantoren bieden als voordeel dat zij uw situatie in haar geheel beschouwen, zodat de aangereikte oplossingen des te meer pertinent zijn.

 

 

RECHTSGEBIEDEN

  

- Handelsrecht in de brede zin (handelshuur, handelspraktijken en bescherming van de consument, distributie, e-handel, handelsagentuur, franchising enz.)


 - Vennootschapsrecht (oprichting, verantwoordelijkheid van de oprichters, geschillen tussen bestuurders en/of vennoten, overdracht van aandelen enz.)

 

- Familierecht (echtscheiding, scheiding, erkenning vaderschap, betwisting vaderschap, wettelijke samenwoonst, alimentatiegeld, onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, verblijf enz.)

 

- Vreemdelingenrecht (visumaanvraag, gezinshereniging, verblijfsvergunning, werkvergunning, regularisatieaanvraag, aanvraag nationaliteit, arbeidskaart, erkenning van huwelijk, erkenning als staatloos, asielprocedure enz.)

 

- Verbintenissenrecht en vastgoedrecht (huurovereenkomsten, koop-verkoop, aanneming, enz.)

 

 - Sociaalrecht en Arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, ontslag, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk, recht op maatschappelijke integratie, leefloon enz.)

 

- Erfenisrecht (schenking, testament, erfenis, enz.)

  

 

De filosofie van het kantoor is gericht op de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden, waaronder het recht op privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en openheid en respect ten aanzien van alle culturen. In dit perspectief biedt het kantoor haar diensten aan in zes verschillende talen.

 

 

 

 

 

La