IPV law

    Irida PANGO-VERMEERSCH

 

      Cabinet d'avocat - Advocatenkantoor - Law firm

    

Erelonen en kosten

 

De erelonen zijn de vergoeding voor het werk gepresteerd door de advocaat.

Met het oog op een volledige transparantie kan IPV u meedelen dat de erelonen als volgt worden berekend:

 

Eerste raadpleging: 120 € BTW inbegrepen (afspraak beperkt tot één uur)

 

Een dossier binnen de rechtsgebieden behandeld door het kantoor

 

Het ereloontarief varieert van 145 € exclusief BTW tot 195 € exclusief BTW per begonnen uur in functie van de moeilijkheid- en complexiteitsgraad van het dossier voor fysieke personen. De vork bedraagt tussen 175 € exclusief BTW en 300 € exclusief BTW per uur voor vennootschappen. Het tarief voor een bepaald dossier wordt vastgelegd op de eerste afspraak.

 

Voor de eenvoud wordt de duur van de lezing of het opstellen van een eenvoudige email (te weten 2 of 3 lijnen) forfaitair vastgesteld op 5 minuten. De duur van telefonische gesprekken wordt op dezelfde wijze per schijven van 5 minuten berekend.

 

Voorschotten: 1.000 € exclusief BTW voor het dossier van een particulier.

Voorschotten: 1.500 € exclusief BTW voor het dossier van een vennootschap.

 

Legal interim management:

 

Het ereloontarief is vastgesteld op 120 € exclusief BTW per begonnen uur. 

  

Invordering van schuldvorderingen:

 

De erelonen worden beperkt tot het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding (basisbedrag), het bedrag van het strafbeding en de moratoire interesten.

 

Voorschotten: 550 € exclusief BTW per dossier (onbetwiste vorderingen)

Success fee : 5-10 % (aanhangend van het dossier)

 

Hoogdringendheid:

 

De erelonen voor een opdracht uitgevoerd in hoogdringendheid worden verhoogd met 30%.

 

Laattijdige betalingen of wanbetaling:

 

Bij afwezigheid van betaling of in geval van laattijdige betaling een interest van 12 % per jaar op de onbetaalde bedragen alsook een strafbeding van 15 % op die bedragen zijn verschuldigd aan ons kantoor. 

 Kosten

 Type kosten Bedrag exclusief BTW
 Opening van het dossier 75 € / dossier
 Opstellen en versturen van een brief 10 € / pagina
 Opstellen procedureakte 15 € / pagina
 Ontvangen of verstuurde fax  0,5 € / pagina
 Ontvangen of verstuurde e-mail 0,25 € / mail
 Zwart-witte kopijen 0,5 € / pagina
 Kleurkopijen 1 € / pagina
 Aangetekende zending 8 € / per normaal schrijven
 Oproep naar vaste nationale lijn 0,5 € / per begonnen schijf van 5 min
 Oproep naar vaste internationale lijn 1,5 € / per begonnen schijf van 5 min
 Oproep naar dragbare telefoon 1,5 € / per begonnen schijf van 5 min
 Verplaatsing 0,85 € / km
 Afsluiten van dossier en archivering 25 € / dossier

Uitgaven

 

Uitgaven zijn de vergoedingen van andere actoren zoals gerechtsdeurwaarders, vertalers, experten, enz. of kosten zoals rolrechten, kosten voor het bekomen van een administratief document enz.

 

IPV schiet de uitgaven niet voor. Deze uitgaven moeten rechtstreeks door de cliënt aan de betrokken interveniënt worden betaald.