IPV law

    Irida PANGO-VERMEERSCH

 

      Cabinet d'avocat - Advocatenkantoor - Law firm

    

Diensten

IPV verleent de volgende diensten:

 

- Gepersonaliseerd advies, betalend en op afspraak;

- Opstellen van contracten op maat, betalend;

- Vertegenwoordiging en verdediging van uw belangen voor de hoven en rechtbanken;

- Tijdelijke opdrachten van consulting en management binnen uw onderneming;

- Invordering van onbetaalde schuldvordering, zowel minnelijk als via gerechtelijke weg, waarbij modellen van ingebrekestellingen gratis tot uw beschikking staan op de website.

 

Alle diensten worden verleend in de zes talen van het kantoor, te weten:

Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits en Albanees.

 

 

Adviezen :

  

 - Raadpleging op afspraak in alle materies behandeld binnen het kantoor;

 - Wij voeren een compleet onderzoek uit naar de wettigheid en de actualiteit van:

Uw algemene voorwaarden

De vermeldingen op uw websites

Uw bijzondere contractuele voorwaarden

Uw statuten

Uw verklaringen

Uw bekendmakingen

Uw facturen

Uw ingebrekestellingen enz.

 - Wij voeren voor u alle wettelijk verplichte publiciteitsformaliteiten uit.

 

Contracten:

  

IPV onderzoekt de wettigheid van uw bestaande contractuele voorwaarden en actualiseert ze gelet op de nieuwe wettelijke bepalingen en de recente rechtspraak.

 

Dit onderzoek wordt aangerekend aan een forfait van 350 € exclusief BTW per contract (voor de contracten van maximum 5 pagina’s).

 

In functie van uw noden maken wij voor u contracten op maat. Een gedetailleerd overzicht van de tarieven wordt u meegedeeld op de eerste afspraak. Deze tarieven verschillen naargelang de complexiteit van het contract, de bijzonderheid van de materie en het aantal op te stellen contracten.

 

 

Rechtsbijstand:

 

IPV staat u bij en/of vertegenwoordigt u voor de verschillende arbitrage-colleges, administratieve rechtsprekende instanties, met inbegrip van de Raad van state, en alle hoven en rechtbanken van België, met uitzondering van het Hof van Cassatie.

 

IPV pleit in de drie officiële landstalen, te weten Frans, Nederlands en Duits.

 

In 2003 werd Me I. Pango-Vermeersch genomineerd voor de prestigieuze Boels prijs van de Balie van Brussel die de beste pleiter onder de jonge advocaten beloont.

 

Legal Interim Management:

 

IPV verplaatst zich en levert prestaties binnen uw onderneming in volgende situaties:

 

In geval van een crisissituatie;

Wanneer de kritieke grootte bereikt is om een jurist aan te werven, gedurende de volledige duur van de zoektocht naar een geschikte kandidaat op de arbeidsmarkt;

Bij een uitzonderlijke tijdelijke werklast op juridisch vlak;

In geval van organisatorische problemen ten gevolge van het in voege treden van nieuwe wetgeving;

Teneinde een volledig onderzoek uit te voeren naar de wettigheid van de overeenkomsten, reglementen en interne gedragscodes;

Voor de wettelijk verplichte bekendmakingen uit te voeren;

Bij vertaling van interne documenten, reglementen en internationale conventies in de talen van het kantoor.

 

De minimumduur van een opdracht bedraagt drie maanden, a rato van twee dagen per week.